Algemene voorwaarden voor gebruik van de website

gebruiksvoorwaarden

 1. Introductie
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.
  1.2 Door onze website te gebruiken, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig;
  dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van
  deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.
  1.3 Als u zich registreert bij onze website, materiaal naar onze website verzendt of gebruik
  een van onze websitediensten, zullen we u vragen uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden
  en voorwaarden.
 2. copyright melding
  2.1
  Copyright (c) 5 jaar na eerste publicatie China Sourcing Agents International
  Maatschappij beperkt.
  2.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze voorwaarden:
  (A) wij, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren alle auteursrechten en
  andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze
  website; en
  (B) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website
  en het materiaal op onze website is voorbehouden.
 3. Toestemming om website te gebruiken
  3.1
  Je kan:
  (A) pagina's van onze website bekijken in een webbrowser;
  (B) download pagina's van onze website voor caching in een webbrowser;
  (C) pagina's van onze website afdrukken voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat dergelijk afdrukken niet systematisch of buitensporig is;
  (D) stream audio- en videobestanden van onze website met behulp van de mediaspeler
  op onze website; en
  (E) onze websitediensten gebruiken door middel van een webbrowser,
  inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
  3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door Paragraaf 3.1 of de andere bepalingen van deze
  algemene voorwaarden, u mag geen materiaal van onze website downloaden
  of dergelijk materiaal op uw computer op te slaan.
  3.3 U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden;
  u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.
  3.4 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze algemene voorwaarden, mag u niet:
  materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.
  3.5 Tenzij u de relevante rechten op het materiaal bezit of beheert, mag u niet:
  (A) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere)
  website);
  (B) materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
  (C) materiaal van onze website in het openbaar tonen;
  (D) materiaal van onze website te exploiteren voor commerciële doeleinden; of
  (E) materiaal van onze website opnieuw verspreiden.
  3.6 Niettegenstaande sectie 3.5, mag u onze nieuwsbrief opnieuw in gedrukte vorm verspreiden en
  elektronische vorm aan een persoon.
  3.7 We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze website op te schorten of te beperken, tot gebieden van:
  onze website en/of functionaliteit op onze website. We kunnen bijvoorbeeld
  de toegang tot de website opschorten tijdens serveronderhoud of wanneer we updaten
  de website. U mag niet omzeilen of omzeilen, of proberen te omzeilen of
  bypass, eventuele toegangsbeperkende maatregelen op de website.
 4. Misbruik van website
  4.1
  Je mag niet:
  (A) onze website op enigerlei wijze gebruiken of enige actie ondernemen die ervoor zorgt, of kan:
  oorzaak, schade aan de website of aantasting van de prestatie,
  beschikbaarheid, toegankelijkheid, integriteit of veiligheid van de website;
  (B) onze website gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of
  schadelijk, of in verband met enige onwettige, illegale, frauduleuze of
  schadelijk doel of activiteit;
  (C) hacken of anderszins knoeien met onze website;
  (D) sonde, scan of test de kwetsbaarheid van onze website zonder onze
  toestemming;
  (E) authenticatie- of beveiligingssystemen of -processen op of
  met betrekking tot onze website;
  (F) onze website gebruiken om te kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of,
  materiaal verspreiden dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware,
  computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere
  kwaadaardige computersoftware;
  (G) een onredelijk grote belasting van onze websitebronnen opleggen (inclusief:
  bandbreedte, opslagcapaciteit en verwerkingscapaciteit);
  (H) alle communicatie die door of naar onze website wordt verzonden, decoderen of ontcijferen
  zonder onze toestemming;
  (I) systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren
  (inclusief maar niet beperkt tot schrapen, datamining, gegevensextractie en
  gegevensverzameling) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke
  geschreven toestemming;
  (J) toegang krijgen tot of anderszins communiceren met onze website met behulp van een robot, spider of
  andere geautomatiseerde middelen, behalve voor het doel van de zoekmachine
  indexeren;
  (K) onze website gebruiken behalve door middel van onze openbare interfaces;
  (L) de richtlijnen schenden die zijn uiteengezet in het robots.txt-bestand voor onze website;
  (M) gegevens die via onze website zijn verzameld gebruiken voor direct marketingactiviteiten
  (inclusief maar niet beperkt tot e-mailmarketing, sms-marketing,
  telemarketing en direct mailing); of
  (N) iets doen dat het normale gebruik van onze website verstoort.
  4.2 U mag de via onze website verzamelde gegevens niet gebruiken om contact op te nemen met personen,
  bedrijven of andere personen of entiteiten.
  4.3 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt via onze
  website, of met betrekking tot onze website, waar, nauwkeurig, actueel, volledig en
  niet misleidend.
 5. Registratie en rekeningen
  5.1
  U kunt zich registreren voor een account op onze website door het invullen en
  het indienen van het accountregistratieformulier op onze website en klikken op de
  verificatielink in de e-mail die de website naar u zal sturen.
  5.2 U mag geen andere persoon toestaan ​​uw account te gebruiken om toegang te krijgen tot de
  website.
  5.3 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u iets ontdekt
  ongeoorloofd gebruik van uw account.
  5.4 U mag de account van een andere persoon niet gebruiken om toegang te krijgen tot de website, tenzij:
  u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van die persoon heeft.
 6. Inloggegevens gebruiker
  6.1
  Als u zich registreert voor een account op onze website, wordt u gevraagd om een
  gebruikers-ID en wachtwoord.
  6.2 Uw gebruikers-ID mag niet misleidend zijn en moet in overeenstemming zijn met de inhoud
  regels uiteengezet in artikel 9; u mag uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in
  verband met de nabootsing van een persoon.
  6.3 U moet uw wachtwoord vertrouwelijk houden.
  6.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u iets ontdekt
  openbaarmaking van uw wachtwoord.
  6.5 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op onze website die voortkomen uit een storing
  om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen
  voortvloeit uit een dergelijke storing.
 7. Opzegging en opschorting van account
  7.1
  We mogen:
  (A) uw account opschorten;
  (B) uw account opzeggen; en/of
  (C) uw accountgegevens bewerken,
  op elk moment naar eigen goeddunken met of zonder kennisgeving aan u.
  7.2 We zullen een account meestal annuleren als het voor een ononderbroken periode ongebruikt blijft
  van 48 maanden.
  7.3 U kunt uw account op onze website annuleren via uw accountcontrolepaneel
  op de website.
 8. Onze rechten om uw inhoud te gebruiken
  8.1
  In deze algemene voorwaarden betekent "uw inhoud" alle werken en materialen
  (inclusief maar niet beperkt tot opmerkingen, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio)
  materiaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal en bestanden) die u indient bij
  ons of onze website voor publicatie op, verwerking door of verzending via onze
  website.
  8.2 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie
  om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden
  in bestaande of toekomstige media.
  8.3 U verleent ons het recht om de in licentie gegeven rechten onder Sectie 8.2 in sublicentie te geven.
  8.4 U verleent ons het recht om een ​​vordering in te stellen wegens inbreuk op de rechten
  gelicentieerd onder sectie 8.2.
  8.5 U doet hierbij maximaal afstand van al uw morele rechten op uw inhoud
  voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en vertegenwoordigt dat alles
  er is maximaal afstand gedaan van andere morele rechten in uw inhoud
  toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.
  8.6 U mag uw inhoud bewerken voor zover toegestaan ​​met behulp van de bewerking
  functionaliteit beschikbaar gesteld op onze website.
  8.7 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, als u:
  enige bepaling van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als wij
  redelijkerwijs vermoeden dat u deze algemene voorwaarden op een of andere manier hebt geschonden
  manier kunnen we een of meer van uw inhoud verwijderen, de publicatie ongedaan maken of bewerken.
 9. Regels over je inhoud
  9.1
  U garandeert en verklaart dat uw inhoud aan deze voorwaarden zal voldoen
  en voorwaarden.
  9.2 Uw inhoud mag niet onwettig of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op iemands
  wettelijke rechten, en mogen geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen iemand
  persoon (in elk geval in elk rechtsgebied en onder elke toepasselijke wetgeving).
  9.3 Uw inhoud en het gebruik van uw inhoud door ons in overeenstemming met deze
  algemene voorwaarden, mogen niet:
  (A) lasterlijk of kwaadwillig vals zijn;
  (B) obsceen of onfatsoenlijk zijn;
  (C) inbreuk maken op enig auteursrecht, moreel recht, databankrecht, handelsmerkrecht,
  modelrecht, passeerrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
  (D) inbreuk maken op enig recht op vertrouwen, recht op privacy of recht op gegevens
  beschermingswetgeving;
  (E) een nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;
  (F) een aansporing tot het plegen van een misdrijf vormen, instructies voor de
  het plegen van een misdrijf of het bevorderen van criminele activiteiten;
  (G) in minachting zijn van een rechtbank of in strijd zijn met een gerechtelijk bevel;
  (H) in strijd zijn met raciale of religieuze haat- of discriminatiewetgeving;
  (I) godslasterlijk zijn;
  (J) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen;
  (K) in strijd zijn met enige contractuele verplichting jegens een persoon;
  (L) geweld op een expliciete, expliciete of nodeloze manier weergeven;
  (M) pornografisch, onzedelijk, suggestief of seksueel expliciet zijn;
  (N) onwaar, onwaar, onnauwkeurig of misleidend zijn;
  (O) bestaan ​​uit of bevatten instructies, adviezen of andere informatie die
  kan worden gehandeld en kan, indien gehandeld wordt, ziekte, letsel of
  overlijden, of enig ander verlies of schade;
  (P) spam vormen;
  (Q) beledigend, bedrieglijk, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend,
  antisociaal, dreigend, hatelijk, discriminerend of opruiend; of
  (R) irritatie, ongemak of onnodige angst veroorzaken bij een persoon.
 10. Beperkte garanties
  10.1
  Wij garanderen niet of te vertegenwoordigen:
  (A) de volledigheid of juistheid van de informatie gepubliceerd op onze
  website;
  (B) dat het materiaal op de website up-to-date is;
  (C) dat de website foutloos zal werken; of
  (D) dat de website of enige dienst op de website beschikbaar blijft.
  10.2 We behouden ons het recht voor om een ​​of al onze websitediensten stop te zetten of te wijzigen,
  en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken zonder
  kennisgeving of uitleg; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in
  deze voorwaarden, heeft u geen recht op enige vergoeding of
  andere betaling bij stopzetting of wijziging van websitediensten,
  of als we stoppen met het publiceren van de website.
  10.3 Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en onderhevig aan Sectie
  11.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties met betrekking tot het onderwerp uit
  van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website.
 11. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
  11.1
  Niets in deze voorwaarden en zal voorwaarden:
  (A) aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van:
  nalatigheid;
  (B) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
  (C) beperk eventuele verplichtingen op een manier die niet is toegestaan ​​onder toepasselijk
  wet; of
  (D) sluit alle aansprakelijkheden uit die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
  11.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in dit artikel 11 en
  elders in deze voorwaarden:
  (A) zijn onderworpen aan sectie 11.1; en
  (B) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of die verband houden met
  aan het onderwerp van deze algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid
  voortvloeiend uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van
  wettelijke verplichting, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in
  deze voorwaarden.
  11.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze
  website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of
  schade van welke aard dan ook.
  11.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot eventuele verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis
  of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.
  11.5 We zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief:
  (zonder beperking) verlies van of schade aan winst, inkomen, omzet, gebruik,
  productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële kansen
  of goede wil.
  11.6 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of beschadiging van gegevens,
  databank of software.
  11.7 We zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot speciale, indirecte of gevolgschade
  verlies of beschadiging.
  11.8 U accepteert dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze
  functionarissen en werknemers en, gelet op dat belang, erkent u:
  dat we een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u gaat ermee akkoord dat u niets meeneemt
  persoonlijk claimen tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot eventuele verliezen
  u lijdt in verband met de website of deze voorwaarden (deze
  zal uiteraard de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten
  zelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en medewerkers).
 12. Inbreuken op deze bepalingen en voorwaarden
  12.1
  Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, als u:
  deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden:
  dat u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden, kunnen wij:
  (A) u een of meer formele waarschuwingen sturen;
  (B) tijdelijk uw toegang tot onze website opschorten;
  (C) u permanent de toegang tot onze website verbieden;
  (D) blokkeer computers die uw IP-adres gebruiken om toegang te krijgen tot onze website;
  (E) neem contact op met een of al uw internetproviders en vraag dat:
  ze blokkeren uw toegang tot onze website;
  (F) juridische stappen tegen u ondernemen, hetzij wegens contractbreuk of
  anders; en/of
  (G) uw account op onze website opschorten of verwijderen.
  12.2 Waar we uw toegang tot onze website of een deel daarvan opschorten, verbieden of blokkeren
  onze website, mag u geen actie ondernemen om een ​​dergelijke opschorting te omzeilen of
  verbod of blokkering (inclusief maar niet beperkt tot het maken en/of gebruiken van een
  andere rekening).
 13. Variatie
  13.1 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.
  13.2 De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf:
  de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website,
  en u doet hierbij afstand van elk recht waarvan u anderszins op de hoogte moet worden gesteld, of
  om in te stemmen met, herzieningen van deze voorwaarden.
  13.3 Als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor deze algemene voorwaarden, zullen wij
  zal om uw uitdrukkelijke instemming vragen met elke herziening van deze voorwaarden en
  voorwaarden; en als u niet uitdrukkelijk akkoord gaat met de herziene
  algemene voorwaarden binnen de periode die we kunnen specificeren, zullen we uitschakelen of
  verwijder uw account op de website en u moet stoppen met het gebruik van de website.
 14. Toewijzing
  14.1 U stemt er hierbij mee in dat we kunnen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins
  om te gaan met onze rechten en/of plichten onder deze voorwaarden.
  14.2 U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toewijzen, overdragen, uitbesteden
  of anderszins om te gaan met uw rechten en/of verplichtingen onder deze under
  voorwaarden.
 15. Scheidbaarheid
  15.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt bepaald door een rechtbank of
  andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar is, de andere
  bepalingen blijven van kracht.
  15.2 Indien enige onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden
  wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel
  geacht te zijn verwijderd, en de rest van de bepaling blijft van kracht.
 16. Rechten van derden
  16.1
  Een contract onder deze voorwaarden is in ons voordeel en uw
  voordeel, en is niet bedoeld om te profiteren van of afdwingbaar te zijn door een derde partij.
  16.2 De uitoefening van de rechten van de partijen onder een contract onder deze voorwaarden en terms
  voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.
 17. Volledige overeenkomst
  17.1
  Behoudens Sectie 11.1, deze algemene voorwaarden, samen met onze
  privacy- en cookiesbeleid, vormt de volledige overeenkomst tussen u
  en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangt alle voorgaande
  overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.
 18. Recht en jurisdictie
  18.1
  Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met:
  met de wet van Hongkong.
  18.2 Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de
  exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Hong Kong.
 19. Wettelijke en regelgevende openbaarmakingen
  19.1
  We zijn geregistreerd in het handelsregister (Hong Kong); je kunt de vinden
  online versie van het register op https://www.icris.cr.gov.hk/csci/, en onze
  registratienummer is 2871085.
  19.2 We zijn onderworpen aan de Hong Kong Companies Ordinance, die onder toezicht staat van:
  De basiswet van Hongkong.
  19.3 We zijn geregistreerd als naamloze vennootschap bij handelsmaatschappij in Hong Kong
  en zijn onderworpen aan de basiswet in Hong Kong, die te vinden is op:
  https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/index.html.
  19.4 We onderschrijven de gedragscode: hoofdstuk 622 van de wetten van Hong Kong,
  die elektronisch kan worden geraadpleegd op
  https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap622.
 20. Onze details
  20.1
  Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Electric Mobility Limited.
  20.2 We zijn geregistreerd in Hong Kong onder registratienummer 2871085, en onze
  maatschappelijke zetel is op Flat /RM 510, 5/F, Wayson Commercial Building, 28
  Connaught Road West, SheungWan, Hongkong.
  20.3 Onze hoofdvestiging is Flat /RM 510, 5/F, Wayson Commercial
  Gebouw, 28 Connaught Road West, SheungWan, Hong Kong.
  20.4 U kunt contact met ons opnemen:
  (A) per post, naar het hierboven vermelde postadres;
  (B) gebruikmakend van ons website contactformulier; of
  (C) per e-mail, met behulp van het e-mailadres dat op onze website is gepubliceerd.

Scroll naar boven
fout: Inhoud wordt beschermd !!